top of page

מכון טבעון ועובדיו מחוייבים לפעול על פי אמות מידה של שירות מיטבי, שבו טובתו של הפונה עומדת במרכז,

המטפלים מחוייבים לפעול מתוך מסירות מקצועית, שמירה על סודיות וחיסיון המטופל והתוכן הטיפולי, נאמנות למטופל ושמירה על כבודו. 

 

חזון ואתיקה

העקרונות המקצועיים שלנו 

 

דיאלוג עם הפונה- המטפלים מחוייבים לקיום דיאלוג מתמיד לגבי כוונותיו וצרכיו של המטופל, מתוך ניסיון ליצור שפה משותפת עמו לגבי המטרות הטיפוליות ואופי הטיפול. במכון ישנו דגש על חווית המפגש והקשר עם המטופל.

 

טיפול מותאם אישית- במכון טבעון ישנה הקפדה על "תפירת החליפה הטיפולית" המתאימה לכל פונה, וזאת על פני נאמנות לשיטה מסוימת. לכל מטופל ומטופלת נעשה תהליך של בחירת המטפל המתאים, שיטת הטיפול המתאימה, אורך הטיפול המתאים והכלים המקצועיים שבו.

 

כל מטפל במכון מחוייב בתהליך של בדיקה עצמית והדרכה מתמדת כחלק מפעולתו במכון, על מנת למטב את השיקול המקצועי- שירותי, תוך מזעור התערבותם של שיקולים שאינם רלוונטיים לקשר העדין של מטפל- מטופל. חברי המכון נדרשים ללמידה מתמדת ולדיונים מקצועיים שלוקחים בחשבון את הנושאים האתיים כמרכזיים. כל מטפל מחוייב בהתעדכנות מתמדת בידע עכשווי כל העת, ובהתייחסות לחוקים ולנורמות מקצועיות.

 

כמובן שכל מטפל מחוייב לפעול על פי תקנות והוראות החוק של המקצוע והמדינה (החוק להגנת הילד, חוקי החיסיון וכו'), ונערך מעקב מתמיד במכון ליישום עקרונות אלו בפועל.

bottom of page