top of page

קונפליקטים בהנחיית קבוצת הורים שכולים יהודים וערבים נפגעי פעולות איבה

לפני מספר שנים, צוות המכון, בראשות אריה טבעון, היה שותף לפעילותה של קבוצת הורים שכולים משותפת ליהודים וערבים.

הנחיית קבוצות בכלל והנחיית קבוצה מסוג זה בפרט מעלה שאלות רבות וקונפליקטים, עימם על המנחה וחברי הקבוצה להתמודד. נשאלת השאלה האם וכיצד ניתן לעבד יחדיו את האבל והאובדן.

המצגת למטה מתייחסת לקונפליקטים אלו ומציגה את עבודת הקבוצה.

bottom of page